#

Procurement notices – Повідомлення про закупівлі

All ongoing procurement notices announced within DemoUkrainaDH and SUDH programmes are listed in the table below.

Всі відкриті повідомлення про закупівлі, оголошені в рамках програм DemoUkrainaDH та SUDH, наведено в таблиці нижче.

Procurement notice –
Повідомлення про закупівлі
City
Місто
Type
Тип
Scope
Обсяг
Closing date
Строк подачі

Procurement practice – Практика закупівель

Each procurement conducted in scope of a NEFCO-financed project follows fundamental principles of openness, transparency and fairness. Read more here.

Кожна закупівля, що проводиться в рамках проекту, який фінансується НЕФКО, слідує основним принципам відкритості, прозорості та справедливості. Читати більше тут.

Language – Мова

In order to avoid possible misinterpretations and enhance transparency, the procurement page is prepared bilingually, both in English and Ukrainian languages.

Для того, щоб уникнути можливих неправильних тлумачень та підвищити прозорість, сторінка щодо закупівель підготовлена двомовно, тобто одночасно англійською та українською мовами.